«با این ها بجنگید. من این ها را به دست شما عذاب می‌كنم و دل‌های مؤمن را شفا می دهم و به شما پیروزی می دهم» (توبه: 14) 

یاد شهدای عملیات غرور آفرین مرصاد و خاطره صیاد دل ها، سپهبد علی صیاد شیرازی گرامی باد.